Menu

Objective

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ (Suvannaphumi Cultural Information Center)

มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลด้านวัฒนธรรมหลักฐานโบราณคดี เอกสารหายาก ภายใต้กรอบความคิดเดียวกัน ในพื้นที่ประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเน้นประเด็นความหมายของวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยท้องถิ่น เจ้าของภาษา อาทิ ภาษาเมียนมา ภาษาเขมร ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย เพื่อนำผลที่ได้ไปประมวลภาพรวมการรับรู้และเข้าใจ วัฒนธรรมสุวรรณภูมิ ผ่านมิติการศึกษาจากท้องถิ่น รวมถึงการเผยแพร่พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตและระบบ mobile เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ ที่เป็นรูปธรรม ต่อไปในอนาคต